ปฎิทินปฏิบัติงาน 2550

ผู้สร้างงาน : ธรรมิกา อุ่นสิวิลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550

..........................................................................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  29 ก.ค. 2550 karieannet@hotmail.com