คุณลักษณะที่พึงประสงค์


ผู้สร้างงาน : สุภาวรรณ เสียงเพราะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550..........................................................................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  29 ก.ค. 2550 karieannet@hotmail.com