สายตรงข่ายงานบริหาร
วันแก้ไขปรับปรุงข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2554


 

โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  หมู่ 4 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150   โทร  032 735242

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ผู้อำนวยการ
วิชัย จุ้ยนิ่ม
 087 1603699

ฝ่ายงานธุรการ  งานบริหาร
 เดือนเพ็ญ กันนะ  
ทะเบียนนักเรียน  OBEC SMIS   081 291 8507
        ปรัชญา  ฟองน้ำ   085 862 0460 
คนึงสุข  เจริญวัฒนา   086  178 2134    

เจ้าหน้าที่การเงิน
สมพงษ์ สุขมาก
083 0592774 , 086 169 4788

เจ้าหน้าที่พัสดุ
นุชจิรา  โพธิงาม     
089 090 8979
อทิตยา   บัวงาม  086 010 1294

งานอาคารสถานที่
-

สัมพันธ์ชุมชน
-
วิชาการ
 สำอาง บรรเทิงจิตร   087 168 7126
กัลยารัตน์  เฉลิมดิษฐ์     085 191 9912

 วิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษา
ดวงใจ  แก้วมณี   086  091 9894
     

  ฝ่ายวิชาการระดับชั้นประถมศึกษา 
     สัญญา รัตนบำรุง   082 291 5004     

 ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
 
เรไร ทองสามสี   089 523 1844

งานสวัสดิการนักเรียน
อาหารกลางวัน
สำเนียง  เจริญสุข 084 009 7790
สุนัน  กล่อมเกลี้ยง   แม่ครัวอาหารกลางวัน 085 298 2581

ผู้ดูแลเด็กเล็ก
อุทัย  นาคีสินธ์   ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก    089 609 1639
กิ่งดาว  เสียงเพราะ      ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก   083 313 1432

นักการภารโรง
รมย์   สอดตา  อาคารสถานที่ / นักการภารโรง   084 771 1035

ติดต่อเว็บไซด์   krudid@gmail.com
ครูประดิษฐ์ บุตรดี 081 015 3694
 งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 11 พ.ย. 54