โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2550

 
ชื่อ
ตำแหน่ง
วุฒิ
วันบรรจุ
ข่ายงาน โทร
  วิชัย จุ้ยนิ่ม     ผู้อำนวยการ คบ.บริหาร   

 

ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่
11 มกราคม 2550

 

   บุญเยี่ยม ขำทอง ครู ศษ.บ (มสธ.)

14 พ.ค.2522

วิชาการประถม ,ประจำชั้นประถมปีที่ 3
   สัญญา รัตนบำรุง ครู คบ.

1 มิ.ย.2519 

กิจการนักเรียน ,  ,ประจำชั้นประถมปีที่ 2
01 191 7837

   เดือนเพ็ญ กันนะ ครู คบ.

11 ก.ย. 2538

ธุรการ,กิจการนักเรียน , ประจำชั้น ป.1

   สมพงษ์ สุขมาก ครู คบ.

12 พ.ค.2524  

 - เจ้าหน้าที่การเงิน,
  - ประจำวิชาพลศึกษา
 
- ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
    06 1694 788
 

   อัญชลี เกิดฤทธิ์ ครู ศศ.บ.(อังกฤษ ราม)

28 มิ.ย.2539 

ธุรการ,ประจำชั้น ม.1,ประจำวิชาภาษาอังกฤษ

   เรไร ทองสามส ครู คบ.

10 พ.ค.2525 

กิจการนักเรียน ,ประจำชั้นอนุบาล2

   สำเนียง เจริญสุข ครู คบ.

10 พ.ค.2525 

กิจการนักเรียน ,ประจำชั้นอนุบาล 1
01 009 7790

   ศิริ อุ่นเรือน ครู คบ.

16 พ.ค.2517

สัมพันธ์ชุมชน, อาคารสถานที่,ประจำชั้น ป.5 
 04 711 7905

   สามารถ วัดบัว ครู ปก.ศ.

2 ต.ค.2515 

ผ่ายบุคลากร,สัมพันธ์ชุมชน,  ประจำชั้น ป.6

   อรรถอนนต์ กองแก้ว ครู คบ.

1 พ.ค.2522

งานพัสดุ ,ประจำชั้น ม.3

   ประดิษฐ์ บุตรด ครู ศษ.บ (มสธ.) 20 พ.ค.2520

งานสถานที่,สัมพันธ์ชุมชน,ประจำวิชาศิลปะ
0811963332

   สำอาง บรรเทิงจิตร ครู คบ.

14 ก.ย. 2525  

ฝ่ายวิชาการมัธยม,  ประจำชั้น ม.2
06 165 9136

   พัชรินทร์ กล่อมเกลี้ยง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ม.6

พนักงานอบต.
   แก้ว เรือนทิศ ลูกจ้างเฉพาะกิจ
ช่างฝีมือก่อสร้่าง
   ปิ่น เรือนทิศ ลูกจ้างเฉพาะกิจ
แม่ครัวอาหารกลางวัน
หมายเหตุ แฟ้มบุคลากร 2548 - 2549 คลิกที่นี่
ทำเนียบผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน ปรับปรุง 19 ม.ค.50