โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 735242  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2553

 
ชื่อ
ตำแหน่ง
วุฒิ
วันบรรจุ
ข่ายงาน โทร
  วิชัย จุ้ยนิ่ม     ผู้อำนวยการ

  คม.
(คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต)
สาขาการบริหารการศึกษา

  ศศ.บ.
(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)


  

 

ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่
11 มกราคม 2550

081 9421361

 

 นวลจันทร์ บุญสม ู  ครูชำนาญการ   

 

วิชาการประถม ,ประจำชั้นประถมปีที่ 5
............................
เข้ามา 16 พฤษภาคม 2553
ย้ายไป โรงเรียน
อำเภอ
1 ตุลาคม 2553
   สัญญา รัตนบำรุง   ครูชำนาญการ   คบ. ภาษาไทย

1 มิ.ย.2519 

กิจการนักเรียน ,  ,ประจำชั้นประถมปีที่ 2
ครูภาษาไทย
 081 1917837
  032 261009


   เดือนเพ็ญ กันนะ   ครชำนาญการู   คบ. พละ

11 ก.ย. 2538

ธุรการ,กิจการนักเรียน , ประจำชั้น ป.3
081 2618507
032 362601

   สมพงษ์ สุขมาก   ครูชำนาญการ   คบ. พละ

12 พ.ค.2524  

 - เจ้าหน้าที่การเงิน,
 -ธุรการ,
  - ประจำวิชาพลศึกษา
 
- ประจำชั้น ประถมปีที่ 4
 0878046533

 032 264422


    


 คนึงสุข  เจริญวัฒนา   ครู   ศศ.บ. (อังกฤษ ราม)

28 มิ.ย.2539 

ประจำชั้น ม.1,ประจำวิชาภาษาอังกฤษ

081 0086741
032 376292


   เรไร ทองสามส  ครูชำนาญการ   คบ. ปฐมวัย

10 พ.ค.2525 

กิจการนักเรียน ,ประจำชั้นอนุบาล2
 089 5231844
  032 261531

   สำเนียง เจริญสุข  ครูชำนาญการ   คบ. ปฐมวัย

10 พ.ค.2525 

กิจการนักเรียน ,ประจำชั้นอนุบาล 1
 081 0097790

   ศิริ อุ่นเรือน  ครูชำนาญการ   คบ. พละ

16 พ.ค.2517

สัมพันธ์ชุมชน, อาคารสถานที่,ประจำชั้น ป.5 
ครูการงาน
 084 7117905
............

เออรี่ 30 ก.ย.53

   สามารถ วัดบัว   ครูชำนาญการ   ปก.ศ.

2 ต.ค.2515 

ผ่ายบุคลากร,สัมพันธ์ชุมชน,  ประจำชั้น ป.6
ครูสังคม
 089 0381435

............

เออรี่ 30 ก.ย.53

 กฤศฌณ กองแก้ว   (อรรถอนนต์ )
  ครูชำนาญการ   คบ.ประถม

1 พ.ค.2522

งานพัสดุ ,ประจำชั้น ม.3
ครูวิทยาศาสตร์
 089 5508758

   ประดิษฐ์ บุตรด   ครูชำนาญการ   ศษ.บ. (มสธ.) ประถม 20 พ.ค.2520

งานสถานที่,สัมพันธ์ชุมชน,ประจำวิชาศิลปะ การงานเทคโน.

081 0131092
032 262968

 

   สำอาง บรรเทิงจิตร  ครู ช.พิเศษ   คบ. ประถม

14 ก.ย. 2525  

ฝ่ายวิชาการมัธยม,
ครูคณิตศาสตร์
  ประจำชั้น ม.2
 087 1687126

  กัลยารัตน์  เฉลิมดิษฐ์  ครูชำนาญการ  

 เข้ามา 1 พฤศจิกายน 2553
   สุนัน  แป้นแหลม   ครูชำนาญการ
  มาจาก รร.บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง
  เข้ามา 1 พฤศจิกายน 2552
 ฉลองชัย  คำสีแก้ว   เจ้าหน้าที่ธุรการ
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ
   เริ่มงาน 1 พฤศจิกายน 2553
  รมย์  สอดตา   นักการภารโรง       เริ่มงาน  16 พฤษภาตม 2553
  ชาติชาย  เชื่อมสุข   ครูจ้าง    

 รับจ้างสอนชั่วคราว 1 ปี

 หมดสัญญา 30 ก.ย.53

    นักศึกษาฝึกสอน    

นักศึกษาฝึกสอน
ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เอกคอม

1 ปี

16 พ.ค.53 -28 ก.พ.54

     นักศึกษาฝึกสอน    

นักศึกษาฝึกสอน
ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เอกคอม

1 ปี

16 พ.ค.53 -28 ก.พ.54

    นักศึกษาฝึกสอน    

นักศึกษาฝึกสอน
ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เอกคอม

1 ภาคเรียน


1 ต.ต.53 - 28ก.พ.54

    นักศึกษาฝึกสอน     นักศึกษาฝึกสอน
ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เอกคอม

1 ภาคเรียน


1 ต.ต.53 - 28ก.พ.54
  ทศพล  สิงสุวรรณ   นักศึกษาฝึกสอน     นักศึกษาฝึกสอน
ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เอกคอม

1 ภาคเรียน


1 ต.ต.53 - 28ก.พ.54
  อุทัย  นาคีสินธ์   ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก กำลังศึกษาเอกปฐมวัย
ม.ราชภัฎสวนดุสิต
 
สพด.รร.บ้านหนองนกกะเรียน
อบต.รางบัว
    ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก กำลังศึกษาระดับ ป.ตรี  
สพด.รร.บ้านหนองนกกะเรียน
อบต.รางบัว
หมายเหตุ แฟ้มบุคลากร 2548 - 2549 คลิกที่นี่
    บุคลากร 2550        บุคลากร 2551
   ทำเนียบผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน ปรับปรุง30 เม.ย.54