โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 735242  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2555

 
ชื่อ
ตำแหน่ง
วุฒิ
วันบรรจุ
ข่ายงาน โทร
  วิชัย จุ้ยนิ่ม      ผู้อำนวยการ

หัวหน้าผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด


  คม.
(คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต)
สาขาการบริหารการศึกษา

  ศศ.บ.
(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)


  

 

ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่
11 มกราคม 2550

081 9421361

 

   สัญญา รัตนบำรุง   กิจการนักเรียน     คบ. ภาษาไทย

 

1 มิ.ย.2519 

  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  ประจำชั้นประถมปีที่ 2

 081 1917837
  032 261009


   เดือนเพ็ญ กันนะ   ข้อมูลสารสนเทศ   คบ. พละ

11 ก.ย. 2538

  ข้อมูลวัดผล
  ทะเบียนนักเรียน
,
  ประจำชั้น ป.3
  081 2618507
 032 362601

   สมพงษ์ สุขมาก  การเงิน   คบ. พละ

12 พ.ค.2524  

 - เจ้าหน้าที่การเงิน,
 
  - ประจำวิชาพลศึกษา
 
- ประจำชั้น ประถมปีที่ 4
 0878046533

 032 264422


    


 คนึงสุข  เจริญวัฒนา   กิจการนักเรียนู   คบ.

 

  ประจำชั้น ป.1
  กิจการนักเรียน

   เรไร ทองสามส  สุขภาพนักเรียน   คบ. ปฐมวัย

10 พ.ค.2525 

  กิจการนักเรียน
    สุขภาพอนามัยนักเรียน
   ประจำชั้นอนุบาล2
 089 5231844
  032 261531

   สำเนียง เจริญสุข  อาหารกลางวัน   คบ. ปฐมวัย

10 พ.ค.2525 

 กิจการนักเรียน
 อาหารนักเรียน

   ประจำชั้นอนุบาล 1
 081 0097790

   
   ประดิษฐ์ บุตรด
      คอม เนตเวิร์ค       ศษ.บ. ประถม

20 พ.ค.2520

  ปชส.,ประจำวิชาศิลปะ   การงานเทคโน. คอม

081 0131092
032 262968

 

   สำอาง บรรเทิงจิตร  วิชาการ
 คม., คบ. ประถม

14 ก.ย. 2525  

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยม,
  ครูคณิตศาสตร์
  ประจำชั้น ม.2
 087 1687126

  กันยารัตน์  เฉลิมดิษฐ์  โอเบค อี ฟิลลิ่ง
    สารสนเทศ
 คบ.

.

 เข้ามา 1 พฤศจิกายน 2553
 ประจำชั้น ป.5
  หัวหน้าผ่ายงานธุรการ
  รมย์  สอดตา   นักการภารโรง . .   เริ่มงาน  16 พฤษภาตม 2553
 อาทิตยา บัวงาม           พ้สดุ
   เทคโนสารสนเทศ
   คบ. .

   มาจาก รร.บ้านพุเกต    อ.ปากท่อ

   ย้ายเข้า 18 พฤษภาคม 2554
  ประจำวิชาการงานเทคโนโลยี
    เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นุชจิรา โพธิงาม     บัญชี สารสนเทศ
             พ้สดุ
  คบ. .

  ย้ายเข้า 18 พฤษภาคม   2554  
  ประจำขั้น   ม.1 
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ

  ดวงใจ แก้วมณี        วิชาการ   คม.บริหารการศึกษา, คบ. .

  หัวหน้างานวิชาการช่วง 1,2
 
  วิชาภาษาไทยช่วง 3
  ย้ายเข้า 18 พฤษภาคม     2554

 ปรัชญา ฟองน้ำ
  กีฬา   คบ. .

    ประจำวิชา พละศึกษา,
    ย้ายจาก รร.เทศบาล 4   ราชบุรี

   เข้ามา 2 มิถุนายน 54

  สุวิมล เหลือลมัย        ห้องสมุด
      สิ่งแวดล้อม
   ศษ.ม สิ่งแวดล้อมศึกษา
   คบ.

   ประจำชั้น ม.3
    ประจำวิชาภาษาอังกฤษ
    ศิลปะ


   งานสถานที่สิ่งแวดล้อม

    เข้ามา 1 ส.ค.54
   จากโรงเรียนบ้านจอมบึง

 ไสว  ศิริเอก   ดนตรี ดุริยางค์   คบ. .    ดนตรี นาฏศิลป์ ดุริยางค์
   เริ่ม 16 มิถุนายน 2554
  อัญชลี ขุนศรีรักษา   นักศึกษาฝึกสอน . .

   นักศึกษาฝึกสอน
   ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
   เอกคอมพิวเตอร์

   1 ปี

   เริ่ม 16 พฤษภาคม 2555

  อุทัย  นาคีสินธ์   ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก   คบ.
 และกำลังศึกษาเอกปฐมวัย
  ม.ราชภัฎสวนดุสิต
.
  ศพด.รร.บ้านหนองนกกะเรียน
อบต.รางบัว
กิ่งดาว  เสียงเพราะ   ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก   กำลังศึกษาระดับ ป.ตรี .
  ศพด.รร.บ้านหนองนกกะเรียน
อบต.รางบัว
สุนัน กล่อมเกลี้ยง
 แม่ครัวอาหารกลางวัน
เริ่ม 18 มิถุนายน 2554
   ผู้ช่วยแม่ครัว เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2554
หมายเหตุ แฟ้มบุคลากร 2548 - 2549 คลิกที่นี่
    บุคลากร 2550        บุคลากร 2551บุคลากร 2552บุคลากร 2553บุคลากร 2554
   ทำเนียบผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน ปรับปรุง   3 ส.ค. 55