โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 735242  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2554

 
ชื่อ
ตำแหน่ง
วุฒิ
วันบรรจุ
ข่ายงาน โทร
  วิชัย จุ้ยนิ่ม      ผู้อำนวยการ

  คม.
(คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต)
สาขาการบริหารการศึกษา

  ศศ.บ.
(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)


  

 

ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่
11 มกราคม 2550

081 9421361

 

   สัญญา รัตนบำรุง   ครูชำนาญการ     คบ. ภาษาไทย

 

1 มิ.ย.2519 

กิจการนักเรียน ,  ,ประจำชั้นประถมปีที่ 2
ครูภาษาไทย
 081 1917837
  032 261009


   เดือนเพ็ญ กันนะ   ครูชำนาญการ   คบ. พละ

11 ก.ย. 2538

ธุรการ,กิจการนักเรียน , ประจำชั้น ป.3
081 2618507
032 362601

   สมพงษ์ สุขมาก   ครูชำนาญการ   คบ. พละ

12 พ.ค.2524  

 - เจ้าหน้าที่การเงิน,
 -ธุรการ,
  - ประจำวิชาพลศึกษา
 
- ประจำชั้น ประถมปีที่ 4
 0878046533

 032 264422


    


 คนึงสุข  เจริญวัฒนา   ครู   คบ.

 

ประจำชั้น ป.1

   เรไร ทองสามส  ครูชำนาญการ   คบ. ปฐมวัย

10 พ.ค.2525 

กิจการนักเรียน ,ประจำชั้นอนุบาล2
 089 5231844
  032 261531

   สำเนียง เจริญสุข  ครูชำนาญการ   คบ. ปฐมวัย

10 พ.ค.2525 

กิจการนักเรียน ,ประจำชั้นอนุบาล 1
 081 0097790

   
   ประดิษฐ์ บุตรด
      ครูชำนาญการ       ศษ.บ. ประถม

20 พ.ค.2520

ปชส.,ประจำวิชาศิลปะ การงานเทคโน.

081 0131092
032 262968

 

   สำอาง บรรเทิงจิตร  ครู ช.พิเศษ   คบ. ประถม

14 ก.ย. 2525  

  ฝ่ายวิชาการมัธยม,
  ครูคณิตศาสตร์
  ประจำชั้น ม.2
 087 1687126

  กัลยารัตน์  เฉลิมดิษฐ์  ครูชำนาญการ  คบ.

.

 เข้ามา 1 พฤศจิกายน 2553
   สุนัน  แป้นแหลม   ครูชำนาญการ
  คบ.คณิต .   ประจำชั้น ป.6

  มาจาก รร.บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง
  เข้ามา 1 พฤศจิกายน 2552


   ***ย้ายออก
   ไปโรงเรียนบ้านจอมบึง
   1 สิงหาคม 2554
 ฉลองชัย  คำสีแก้ว   เจ้าหน้าที่ธุรการ
. .   เจ้าหน้าที่งานธุรการ
   เริ่มงาน 1 พฤศจิกายน 2553

   ***ย้ายไปบรรจุรับราชการคครู
     1 สิงหาคม 2554
  รมย์  สอดตา   นักการภารโรง . .   เริ่มงาน  16 พฤษภาตม 2553
 อาทิตยา บัวงาม  ครู    คบ. .

   มาจาก รร.บ้านพุเกต อ.ปากท่อ

   ย้ายเข้า 18 พฤษภาคม 2554

นุชจิรา โพธิงาม    ครูชำนาญการ   คบ. .

 ย้ายเข้า 18 พฤษภาคม 2554

  ดวงใจ แก้วมณี   ครูชำนาญการ   คม., คบ. .

  งานวิชาการ
 อังกฤษ

  ย้ายเข้า 18 พฤษภาคม 2554

 ปรัชญา ฟองน้ำ
   ครูชำนาญการ   คบ. .

    ประจำวิชา พละศึกษา, ดนตรี
    ย้ายจาก รร.เทศบาล 4 ราชบุรี

   เข้ามา 2 มิถุนายน 54

  สุวิมล เหลือละมัย    ครูชำนาญการ    ศษ.ม สิ่งแวดล้อมศึกษา
   คบ.

     ประจำชั้น ม.3
   
    เข้ามา 1 ส.ค.54
   จากโรงเรียนบ้านจอมบึง

 ไสว  ศิริเอก   ครูพิเศษ   คบ. .    ดนตรี นาฏศิลป์ ดุริยางค์
   เริ่ม 16 มิถุนายน 2554
  พรทิพย์ โชกระโทก   นักศึกษาฝึกสอน . .

  นักศึกษาฝึกสอน
   ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
   เอกวิทยาศาสตร์

   1 ปี

   เริ่ม 18 พฤษภาคม 2554
- 10 ตุลาคม 2554
   1 ภาคเรียน

จิราภรณ์ ช่างผัด  นักศึกษาฝึกสอน . .

  นักศึกษาฝึกสอน
   ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
   เอกวิทยาศาสตร์

  1 ปี

   เริ่ม 18 พฤษภาคม 2554

  อุทัย  นาคีสินธ์   ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก กำลังศึกษาเอกปฐมวัย
ม.ราชภัฎสวนดุสิต
.
สพด.รร.บ้านหนองนกกะเรียน
อบต.รางบัว
กิ่งดาว  เสียงเพราะ   ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก กำลังศึกษาระดับ ป.ตรี .
สพด.รร.บ้านหนองนกกะเรียน
อบต.รางบัว
สุนัน กล่อมเกลี้ยง  แม่ครัวอาหารกลางวัน . . เริ่ม 18 มิถุนายน 2554
หมายเหตุ แฟ้มบุคลากร 2548 - 2549 คลิกที่นี่
    บุคลากร 2550        บุคลากร 2551บุคลากร 2552บุคลากร 2553
   ทำเนียบผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน ปรับปรุง   5 พ.ย. 54