โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 735242  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2558


วิชัย จุ้ยนิ่ม
ผู้อำนวยการ
สำเนียง เจริญสุข
อนุบาล 1 
ครูฝ่ายกิจการอาหารกลางวัน
เรไร ทองสามสี
อนุบาล 2
สุขภาพอนามัยนักเรียน
คนึงสุข เจริญวัฒนา
ป.1
สัญญา รัตนบำรุง
ป.2 
(เกษียณ 30 กันยายน 2558)
ดือนเพ็ญ กันนะ
ป.3
ฝ่ายทะเบียน ข้อมูลนักเรียน
เอกลักษณ์ เอี่ยมเกิด
ป.4
ครูดนตรี
กันยารัตน์ เฉลิมดิษฐ
ป.5
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสารบรรณ บัญชี
ดวงใจ แก้วมณี
ป.6
ฝ่ายวิชาการ
นุชจิรา โพธิ์งาม
มัธยมศุกษาปีที่ 1
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุปรารถนา เจริญวงศ์
มัธยมศึกษาปีที่ 2
เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนสุวิมล เหลือลมัย
ศิลปะ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
กนิษฐา ทองลิ่ม
คณิตศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุสมพงษ์ สุขมาก
พลศึกษา
ฝ่ายการเงิน
(เกษียณ 30 กันยายน 2558)
ประดิษฐ์ บุตรดี
การงานเทคโน คอม ข่าาสาร เวบไซต์ อาคารสถานที่
อภิวัชญ์ เทพมณี
สังคมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อุทัย นาคีสินธิ์
ครูศูนย์เด็กเล็ก
กิ่งดาว เสียงเพราะ
ครูศูนย์เด็กเล็ก
รมย์ สอดตา
นักการภารโรง
โสภา กองแก้ว
อาหารกลางวันนพมาศ อินคา
อาหารกลางวัน