โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 735242  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
นักศึกษาฝึกสอน  2557


สมใจ อุทิศ (หนึ่ง)
เอกภาษาอังกฤษ
สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2,4,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2
สุวัยด๊ะ สะลูโว๊ะ (ดะห์)
เอกภาษาอังกฤษ 
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1,3,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1
สิริพร สีสว่าง (กิ๊ก)
เอกประถมศึกษา
สอนวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้น ป.1-2
สุขศึกษา ชั้น ป.2 การงานอาชีพ ป.4
กัญญา ต่วนแว (กัน)
เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ป.3 ป.5 และ ม.1
ขวัญใจ ภูทอง (แพรว)
เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ป.2 ป.4 ป.6 และ ม.2
วิ
ภาดา ลาทอง (เหมียว)
เอกคณิตศาสตร์
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 และ ม.

 


จุรีรัตน์ วงษ์ศรีจันทร์ (มด)
เอก การประถมศึกษา
สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย


อามีนะ ดาหามะ (มีนะ)
เอกพลศึกษา
สอนวิชาพลศึกษา ชั้น ป.1-5
สุขศึกษา ชั้น ป.4-6


วรรณา รุจิรพงษ์ (น้อย)
เอกประถมศึกษา
สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชา ภาษาไทย สุขศึกษา สังคมศึกษา

 


รินดา แถมวงษ์ (ต๋อย)
เอกสังคมศึกษา
สอนวิชาสังคมศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-4 และมัธยมศึกษาปีที่ 2

 


พินัญญา ใจหาญ (นัน)
เอกสังคมศึกษา
สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.5 ป.6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

 


พัชราภรณ์ ขวัญสวัสดิ์ (ฉัง)
เอกคณิตศาสตร์
สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2