โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 735242  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
นักศึกษาฝึกสอน  2558


น.ส.อ้่อมใจ เอี่ยมสะอาด
เอกเทคโนโลยีการศึกษา และคอมพิวเตอร์การศึกษา
สอน ป.1 - ม.3 วิชา การงานเทคโนโลยี คอมพวเตอร์
บ้าน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรีีีีนายรังสรรค์ เอี่ยมสะอาด
เอกเทคโนโลยีการศึกษา และคอมพิวเตอร์การศึกษา
สอน ป.1 - ม.3 วิชา การงานเทคโนโลยี คอมพวเตอร์
บ้าน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
น.ส.จิรายุ จันแดง
เอกสังคมศึกษา 
ประจำชั้น ป.5 สอนวิชาสังคมศึกษาชั้น ป.5 ป.6 ม.1
บ้านอำเภอสิเกา จังหวัดตรังนายเอกลักษณ์ ศรีประเสริฐ
เอกศิลปศึกษา

ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ศอนศิลปะ ชั้น ประถม+มัธยม
บ้านอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรีน.ส.รุ่งทิวา โถทอง
เอก ภาษาอังกฤษ
ประจำชั้น ม.2
สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.1 ป.3 ป.5 ม.2
บ้าน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์น.ส.ประภารัตน์ บุญเกต
เอก ภาษาอังกฤษ
ประจำชั้น มัธยม 2
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 ป.4 ป.6 ม.2
บ้านอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


น.ส.ภัสรา จันแดง
เอก การประถมศึกษา 
ประจำชั้น ป.1 
สอนวิชา คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา ป.1
บ้านอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นน.ส.ลัดดาวัลย์ สร้อยเพชร
เอกภาษาไทย
สอนประจำชั้น ป.2
สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.2 ป.3
บ้า้นอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์น.ส.อรวรรณ คำภูเขียว
เอก การประถมศึกษา
ประจำชั้น ป.3
สอนวิชา คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ป.3
บ้านอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามน.ส.วนิดา รวมญาติ
เอก ภาษาไทย
สอนวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.6 ม.1 ม.2
บ้านอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


น.ส.เพชรรัตน์ คงทน
เอก การประถมศึกษา
ประจำชั้น ป.4
สอนวิชา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ป.4
บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


น.ส.ทิพวรรณ เกิดทิม
เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 ป.5 ป.2
บ้าน ลาดหญ้า อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรีน.ส.อัมรา สิงคง
เอกสังคมศึกษา 
ประจำชั้นป.5 สอนวิชาสังคมศึกษาชั้น ป.1 ป.2 ป .3
บ้านอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู


น.ส.แก้วฟ้า แถววงษ์
เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
สอนชั้น ม.1 ป.2 ป.6
บ้านอำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี