โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 735242  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
ทำเนียบนักศึกษาฝึกสอน

 
วิชาเอก
ช่วงเวลา
  วิทยาศาสตร์

 


  

  1 พศจิกายน 2552 - 30 มีนาคม 2553

  1 ภาคเรียน

 

 
    เฟิร์ส
    คอมพิวเตอร์
   30 มกราคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2553

   1 เดือน

     บิว
     คอมพิวเตอร์
ู      30 มกราคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2553

     1เดือน

     จักรพงษ์ พลชัย

     โจ
     คอมพิวเตอร์

   บ้านเกิด น่าน

 

   ช่วงที่ 1    30 มกราคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2553
   1 เดือน

    ช่วงที่ 2   16 พฤษภาคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554

    1 ปีการศึกษา

   
    
    อุรารัตน์ อ่อนทอง

     ตอง
     คอมพิวเตอร์

   บ้านเกิด อุบลราชธานี

     16 พฤษภาคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554
     
     1 ปีการศึกษา

    อังกฤษ   

    1 พฤศจิกายน 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554

    1 ภาคเรียน
   อังกฤษ

   1 พฤศจิกายน 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554

    1 ภาคเรียน


    
    ทด
    คอมพิวเตอร์
  

   1 พฤศจิกายน 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554

   1 ภาคเรียน

   พรทิพย์ โชกระโทก   นักศึกษาฝึกสอน
ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เอกวิทยาศาสตร์

 1 เรียน

เริ่ม 18 พฤษภาคม 2554 - 10 ตุลาคม 2554

   จิราภรณ์ ช่างผัด

นักศึกษาฝึกสอน
ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เอกวิทยาศาสตร์

 1 ปี

เริ่ม 18 พฤษภาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555

  อัญชลี ขุนศรีรักษา
          กัน
 นักศึกษาฝึกสอน
 ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 เอกคอมพิวเตอร์

 เริ่ม 16 มิถุนายน 2555
หมายเหตุ แฟ้มบุคลากร 2548 - 2549 คลิกที่นี่
    บุคลากร 2550        บุคลากร 2551  บุคลากร 2553
   ทำเนียบผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน ปรับปรุง30 มิ.ย.55