โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
กรรมการสถานศึกษา
ที่
ชื่อ
ข่ายงาน
ที่อยู่ - เบอร์โทร
1

ผัด พรหมมินทร์

ประธานกรรมการ

 
2

สุริน เทพวาส

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

25/2หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

01-1912144

3

สมศักดิ์ แป้นชาติ

กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

73 หมุ่ 10 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

09-0736392

4

สัญญา รัตนบำรุง

กรรมการผู้แทนครู

 
5

วียน พรหมมินทร์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

19 หมู่ 10 ต.รางบัว อ. จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร.01 - 8571998
6

วิชาญ ดวงปิ่นคำ

กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

52 หมู 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร 09 - 0977136
7

สนิท กองแก้ว

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

52 หมู 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร 09 - 0977136
8

 

 

พัว บัวบุญเลิศ

 

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 
9


กิตติชัย วงศ์ปาน

กรรมการ เลขานุการ

158 หมู่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032 352459 ,01 7631263

10

อัญชลี ตันหลงขจร

ผู้ช่วยเลขานุการ 19 หมู่ 2 ต. ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

 

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน แก้ไขเมื่อ 17 มกราคม 2549